Инструктаж за безопасност

Инструктаж за безопасност и култура на поведение при провеждане на туристически програми на ХЕПИ ЕСКЕЙП ЕООД/Happy Escape

Участниците в туристически програми, организирани от ХЕПИ ЕСКЕЙП ЕООД/ Happy Escape са длъжни да спазват следните правила за поведение и безопасност по време на пътуването, пребиваването в населените места и туристическите обекти и провеждането на пешеходни преходи в планините:

– да се запознаят детайлно с програмата, нивото на трудност, необходимата екипировка, контактите за връзка с водачите и настоящия инструктаж преди провеждането на пътуването;

– да следват законосъобразните указания и насоки на водачите на групата;

– да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в програмата;

– да бъдат подходящо облечени и екипирани;

– незабавно да информират водачите при здравословни проблеми или произшествия;

– да се движат заедно с групата, да не изостават след последния определен за това участник и да не изпреварват водачите;

– да пазаят личния си багаж и предоставената екипировка;

– при загубване да се свържат с водачите на групата и с ПСС на тел.1470;112;029632000

– при преминаване на опасни участъци и терени да следват точно указанията на водачите;

– да не употребяват храни и напитки от нерегламентирани източници;

– да не използват упойващи вещества, да не проявяват агресивно и/или неадекватно поведение;

– да спазват законите и норми на поведение на посещавания обект (държава, град, парк и др.);

– да не закъсняват повече от 10мин. от уговорен час за потегляне;

– да допринасят за опазване на природата и културните обекти;

– да пазят имуществото в превозните средства и местата за настаняване.

При епидемии и повишаване риска от инфекциозни заболявания всеки участник в програми на ХЕПИ ЕСКЕЙП ЕООД/Happy escape е длъжен :

да спазва всички противоепидемилогични мерки, наложени от официалните здравни власти по време на участие в програмите;

– да откаже пътуване, ако разбере, че е преносител или е имал близък контакт със заразни инфекции, също и ако проявява симптоми на заболяване като повишена температура, кашлица, общо неразположение, кожни обриви и други;

– да уведоми представител на ХЕПИ ЕСКЕЙП/Happy Escape, ако след участие в програма на агенцията установи, че е вирусоносител;

При неспазване на една или няколко от гореописаните норми на поведение, водачите на групата си запазват правото да откажат на участника последващо участие в програмата.

Програма : /Име на програмата/        Дати : /Дати на програмата/

Запознах се с инструктажа и го приемам :

…………………………………………………………………………..               ………………………..

    / три имена /                                         / подпис /