Общи условия

Общи условия за организирано пътуване с обща цена на „Премиер Травел“ ЕООД

Happy Escape е търговски продукт на „Премиер Травел“ ЕООД и за всички участници в събития, организирани през www.happyescape.me важат общите условия за организирано пътуване на „Премиер Травел“ ЕООД.

Пълните условия, които са валидни за всяко пътуване, можете да прочетете ТУК, а по-долу следва кратка извадка на няколко категории в тях :

Условия за записване за пътуване и необходими документи

 • Резервации се приемат в офисите на ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД, на интернет адрес www.happyescape.me, по телефон, факс или в агентската мрежа в страната, съгласно условията на съответната програма. 
 • Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД, попълване на Резервационна бланка (на хартия или през www.happyescape.me), подписване на Договора за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит до 3 /три/ дни от датата на потвърждение от ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД по банковата сметка, посочена в договора. Размерът на депозита е опоменат в договора, но не е по-малко от 30% от общата цена по него. Договорът може да се сключи и по факс и e-mail.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да резервира места за няколко човека чрез договор с Премиер травел ЕООД за едно пътуване, като декларира, че го прави с тяхното съгласие и информираност.
 • За резервация и сключване на договора се изискват лични документи – лична карта или задграничен паспорт, за да се удостовери верността на данните. Личните данни се предоставят при наличие на съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.

Цени и плащане

 • Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги, разликата в летищните такси и увеличението съгласно т.2.1.7. при наличието на такива.
 • Плащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ в деня на плащането, в брой или по банков път.

Банкова сметка на „ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ“ ЕООД:

БАНКА ДСК, IBAN: BG46STSA93000026645065, BIC: STSABGSF

 • Срокове на плащане:
  3.3.1. Аванс в размер на 30% от общата цена, ако не е упоменато друго в договора
  3.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася аванс до 3 /три/ дни от подписване на настоящия договор.
  3.3.3. Пълно плащане до 21 /двадесет и един/ дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
  3.4. Премиер травел ЕООД има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени от Премиер травел ЕООД. В случай, че Премиер травел ЕООД обяви промоционални цени след сключване на съответния договор за организирано туристическо пътуване, то същите се прилагат само за новозаписани туристи при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на Потребителя и/или останалите туристи по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.

Анулации:

Всички откази от пътуване се извършват лично и в писмена форма.

4.2. При отказ от договора по причини, които не са по вина на ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:

За организирани пътувания в чужбина

До 3 работни дни от сключване на договора – без неустойка;

До 60 дни преди датата на пътуване – в размер на депозита;

От 59 до 30 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;

От 29 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването;

За организирани пътувания в България

До 3 работни дни от сключване на договора – без неустойка;

До 14 дни преди датата на пътуване – в размер на депозита;

От 13 до 8 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;

От 7 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването;

4.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

4.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

4.5. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентния съд в гр. София.
5.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове от съответни органи съгласно Закона за защита на потребителите. Орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.2.1.Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет,  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
5.2.2. В случай, че  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД не отстрани несъответствието извън случаите по чл. 4.2.1,. т. 1 и т. 2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на обезщетение за вреди и подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Алтернативно, извън изключенията по чл. 4.2.1. т. 1 и т. 2, когато  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният може сам да направи това и да поиска от  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД възстановяване на необходимите разходи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дава срок когато  ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно.
5.3. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора.
В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД съставя и заедно с ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписват протокол за предявената рекламация.
5.4. ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ПРЕМИЕР ТРАВЕЛ ЕООД оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл. 4.2.

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на туристи и кандидати за работа, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.

  „Премиер травел“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

  „Премиер травел“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
  • свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
  • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  Основните категории данни, които обработваме за нашите служители или клиенти са:

  Данни за физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, данни от документи за самоличност, телефон, адрес на електронна поща;

  Данни относно здравословното състояние – по реда на Наредба № 4 от 11.05.1993 год. на МТСГ и при нуждата от такива дани от държави, от които се издава виза.

  Данни относно икономическа идентичност – номер на банкова сметка; наличие на валидно сключен застрахователен договор;

  Данни относно културна идентичност – интереси;

  Данни относно социална идентичност – образование, трудова дейност;

  Данни относно семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки;

  Всички данни са структурирани в регистри, които се водят на електронен и хартиен носител.

  На какво основание обработваме Вашите лични данни?

  Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението договор за организирано пътуване, хотелско настаняване или друг вид туристическа услуга, по които Вие сте страна.

  Споделяме Вашите данни с доставчици на услуги в областта на транспорта и туризма, застрахователни компании, компании, чрез които предоставяме допълнителни облаги на нашите партньори, на основание легитимния ни интерес да им осигурим възможно най-добри условия за съвместна работа.

  Въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на фирмата, може да споделим Вашите данни с компании, свързани лица с Премиер травел ЕООД.

  За какви цели ще използваме Вашите данни?

  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на договорното правоотношение, включително, но не само:

  предоставяне на допълнителни облаги, които са в зависимост от политиката на Премиер Травел ЕООД

  обработване на информация с цел съответствие със законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики.

  сключване на застраховка при пътуване в България чужбина

  С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

  Премиер Травел ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Премиер Травел ЕООД да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

  Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на услуги, свързани с организиране на пътувания, хотелско настаняване и друг вид туристически услуги, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Премиер Травел ЕООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

  Държавни и общински органи: В изпълнение на своите законови задължения, Премиер Травел ЕООД може да бъде задължен да разкрие лични данни на лица по договорни правоотношения при изрично указание на държавни или общински органи.

  Други дружества, свързани лица с Премиер травел ЕООД – за определени нужди е възможно Премиер Травел ЕООД да сподели Вашите лични данни с други дружества, свързани лица с фирмата. Подобно разкриване на лични данни се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

  За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

  Премиер Травел ЕООД съхранява отделните документи, които администрира за целите на договорното правоотношение, както следва:

  Документи, свързани с договор за организирано пътуване – 5 г. след изпълнението  на  договора, освен ако не  е предвиден по-дълъг срок съгласно приложеното законодателство.

  Вашите права по отношение на личните Ви данни:

  При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Премиер травел ЕООД:

  да получите достъп до Вашите личните данни, които Премиер травел ЕООД обработва и да получите копие от тях;

  при непълнота или неточност в данните, които Премиер Травел ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат

  коригирани;

  да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;

  в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

  в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;

  да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

  да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

  Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

  Как да се свържете с нас?

  Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. Варна, ул.Капитан Петко войвода 25, ел. поща: hello@happyescape.me

  Бюлетин

  На нашия уебсайт (www.happyescape.me) можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.